This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

ဗီု႐ုပ္ဝြံ

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, 24 January 2013

                              ေကာန္ဍဳင္အရင္လတဍဳင္မေလဝ္ယွာ  ထၞးဆႏၵဂတ႐ုင္ကလုတ္ဗဿာap:YkMinj;ÕcjbM. percjpnjepH.jdHjm·cjep>YbÐÕikjedqkeK[cjt·gHj v·cjeqà.·bed>·kEu \phjhjm.nj k:ÕipjqÒÕipjek.nj;Õcjarcj ×W·ti;.jmelwjyH. gmLÕicj  qPek.·DRuJ gW·tcjtupj suitjtYu sMtjtCY 07ø01ø13 aKicj9,30mientjgHj gW·aeK>cjT½,Sס gtmukjRucjk lutjbM. ltU;Õcjekealj mdHjrâ huitj×UkEuk:ÕipjqÒÕipjek.nj;Õcjarcjt· kligW· asIaznj\phjm·cjtYu eqà.·lel.cjpRuicjltUgkUK[ÕitjtjpLÕitjtjgHj hMYkLÕcjrâ /uinjgHjelwj p:YtCYT½,SסgHj lMihjmNihjkEu\zhtjT½,Sסt· 600 tL\pcjcj×W·râ bWYkuipjkL. bL.YqMicjt·  r·cjak.Yar.\zhtjmNihjT½,Sסt·gLÕicjm·cjkJutYu nUgtRucjklutjbM.gHj qJud,ducjSuY\p·cjeT.· lP.jtYp>Yvirâ /uinjgHjelwj gW·aeK>cjkerYkv.nj pWÕicj 20 mientj\pcjm·cj rm[.cjkerYkv.njt·gHj nkEu B.q. bM.ø B.q.agálikjøB.q.keK[cjmWYlsutjkJurâ kerYkv.nj nkEuB.q.bM.gHj (\pvjtWcj,ssj  K[kjK[cj,rpj 2 ´ Tui,ssjScjmé K[kjK[cj,rpj 2 ´ lUm[Õi,tunj,ssjScjer, K[kjK[cj,rpj 2 ´ ele]k.cj,\fcjÁ Tui,ssjScjmé K[kjK[cj,rpj 2´ ssjmHnjqvjÁ \pvjeT.cjsu epãep>kjer, duiÁaer, 2´ tuicj,rcj,q.,m[.,  tnj,tUaKWcjÁaer,rRHier, duiÁaer, 2 )  bJuB.q.acjglikj Stop Civil War  Rig h t Now 2´ Stop using airøstrike!  Right Now 2´ Stop Killing civi lians!  Right Now 2´  Stop using chemical weapons  Right Now 2´  Help Kachin Refugees  Right Non 2´   What Do We Wath  Justice  mdHjrâ                                                                                                                            
                                                                                           Saturday, 1 September 2012


စဿတ္တၛဲ ၀၁.၀၉.၁၂ တၛဲပၜန္ဂတး ၆၅ ဝါ ပႜဲဍဳင္မေလဝ္ သၠဳတ္ေဒသ K.L ေလဝ္ ေကၜာန္တဲုဒွ္အာ ၐုိဟ္ဟ္ႀသဳိဟ္ဟ္ မိပ္မိပ္ၿမဟ္ဟ္ကီုရ။ ဗြဲေတဿင္ တၛဲပၜန္ဂတးဝြံ ဂေကာံ႐ုင္ဟံင္ျပာ္မန္ေကုာံဂေကာံသဿတ္မန္ ကႜဳိက္ကႜဳိပ္တဲု ဘိက္ေကာ္ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ဂေကာံကြာန္နာနာတဲု ေကၜာန္ဗဒွ္အာ လေဒါဝ္ဍဳင္ K.L ဒှာဲေကၜာန္ဒဿံင္ သှာံတဲုတဲုေတံရ။  ေကာန္ဂကူမန္ ညးကၜဳင္ကႝုျဇဟတ္ဂမၜဳိင္ ၄၀၀ တၜ ႏြံရ။ သီုလဟိင္ေလွ္ထၞး အခုိက္ကှာေယန္သှာင္မန္ေၾတံၾတဟ္ကီု နာဲအာဲမန္ အာကႜဳိပ္တဲု ဂ႘တဂတာပ္ေခတ္ေလဝ္ပါလုပ္ကီုရ။Sunday, 26 August 2012

သ႘ကၜ႘အလန္ဒုတိယ ေကၜာန္ဗဒွ္တၛဲပၜန္ဂတး

 

စဿတ္တၛဲ ၂၆-၀၈-၁၂  သြက္ေသၢာံေကၜာန္တၛဲပၜန္ဂတး ဂွ္ ေကာန္ဂကူမန္ႏူဌာန္ေသၛာဲေသၛာဲကီု     ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ဂေကာံကြာန္နာနာကီု လဿိဟ္မှိဟ္တုိန္စုိပ္ ၆၀ ျပင္င္မဒွ္။ အပႜဲေကာံဓ႐ုီသ႘ကၜ႘ တၛဲပၜန္ဂတးဝြံ ပြမကႝုဒါန္ဖာ္သင္ ကုခမ႘သင္ ဂမၜဳိင္ကီု သြက္သဿတ္ဂြံလဟိင္စုိတ္ သၠဳိပ္ဂ႘တ နာဲအာဲမန္ ကႜဳိက္ကႜဳိပ္တဲု က႑ဂ႘တေလဝ္ ပါကၜဳင္ ကီုရ။Saturday, 11 August 2012

ဂေကာံလြ႘ပရာအနာဂတပညာန္


 
                            စဿတ္သမၲီပတုိန္ဂုဏ္စရာဲ ေပင္ (၇)သှာံ ဂေကာံလြ႘ပရာအနာဂတပညာမန္ ကြာန္သာံေလွဝ္
ေကၜာန္ဗဒွ္ဏာပႜဲဒှာဲဌာနေကၜာန္ဗဒွ္ မာ္ မြဲေစြက္အ႐ုိဟ္ဟ္သှာံ ( ခ်ာေနတ္သမ လ႘ဟဝ္) ဂွ္ ထပ္လတူေတံ တဲုဒွ္အာ မိပ္ပ္ၿဇိပ္ပ္ကီုရ- အပႜဲသဘင္ဝြံ ဘိက္လဝ္ကႜဳိပ္သကုိပ္ဂေကာံ ကြာန္ နာနာ ကီု သီုေကာန္ဂေကာံ လြ႘ပရာအနာဂတ ပညာမန္ကီု လဿဳိဟ္မှိဟ္တုိန္စုိပ္ဖအုိတ္ ၐုိတ္ဗဒါဲ ၃၀၀ တၜကီုရ- ရန္တဿံဂြံပ တုိန္စုိတ္ ဓါတ္ေကာန္ ဂေကာံကီု ပႜဲဍဳင္မေလဝ္ယွာ ဂေကာံကြာန္ နာ နာ ႏြံၐုိတ္ ၄၇ ဂေကာံ ေသၢာံေကၜာံဍညးသကံ ကီု တဲု ေကၜာန္ ဗဒွ္သဘင္ဝြံရ- ဥကၠဌ နာဲသာင္ဝဏၰ ႐ုင္ဟံင္ျပာ္မန္ အလုံဍဳင္မေလဝ္ယွာ ဟီုေျမာ္ဂလာန္ စပ္ကႝုအကာဲ အရာ ပေရင္ျပံင္သၜာဲ ႐ုင္ဟံင္ျပာ္မန္ ေလာန္ကၜဳင္ ၂၀၀၄ ေတံ ပံက္လဝ္႐ုင္ဂွ္ နကႝုယဿဳ ပေရင္ ဍဳင္ကြာန္ မှဳံယဿဳ (ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘မန္)ဍဳင္မေလဝ္ယွာရ -ဆဂး အကာဲအရာပေရင္ျပံင္သၜာဲ အာဍာ္မၜိင္ဟြံ မာန္တဲု  ျပံင္ သၜာဲေထာံ   ႐ုင္ဟံင္ျပာ္မန္ ဍဳင္မေလဝ္ယွာရ ၂၀၀၅ မဒွ္ရ-အကာဲအရာ အာဍာ္ဇမၜိင္ဟြံမာန္ဂွ္ စပ္ကႝု ပေရင္ဍဳင္ ကြာန္ေတွ္ ေကာန္ဂကူမန္ပ႙ု ဗြဲမဂၜဳိင္ေဖက္ဒဿံင္စုိတ္တဲု ဟြံဂံင္လုပ္ေကာန္ဂေကာံရ-ဥကၠဌ ႐ုင္ သဿတ္မန္ နာဲဥကၠာ ဟီုေျမာ္ဂလာန္ စပ္ကႝုနဲကဲ ဂေကာံ ဂြံအာဍာ္ဇမၜိင္မာန္ မဒွ္ရ-စှးဂေကာံကြာန္နာနာ နာဲက ယ်ဳိင္မန္ ဟီုေျမာ္ဂလာန္ ဒဒွ္ရ ေကာန္ဂကူမန္ပ႙ု ည႘သာေတွ္ ဗီုလႝုဒွ္ဖႝု-ဟြံည႘သာေတွ္ ဒွ္ဒဒုိက္ သာ္ လႝု---

Thursday, 2 August 2012

သၻင္ကႝုဒါန္ သၛာ သှဳက္ၿဗဲ အလန္ဒုတိယ K.Lေကာန္ဂကူမန္ စုိပ္တိဍာ္ ဍဳင္မေလဝ္ယွာ သၠဳတ္ေဒသ (K.L) ဂမၜဳိင္ တၛဲဏံ သၸသၻင္ကႝုဒါန္ သၛာ သှဳက္ျဗဲ ဗြဲမအုိဟ္တဿဳိဟ္ မိပ္မိပ္ ၿဇိပ္ပ္ ၿဂဳၿဂဳၿဂဳီၿဂဳီ အာစုိပ္ဒတဲုရ။ ပႜဲဍဳင္မေလဝ္ယွာ ၐုိန္ဒွ္ဍဳင္  ဂကူ ေအတ္သလာန္ ကီုေလဝ္ ခမ႘သင္တၜပညာတံ ဂြိင္ေဖက္ေ ကာန္ဂကူပ႙ု ဝုိတ္အာလၸာ္သာသနာကီု သင္မန္အာကၜဳင္ ေသၢာံ
ဇူဒီုကီု ရန္တဿံသာ္ဝြံတဲု ဘာမန္အပႜဲဍဳင္မေလဝ္ယွာ ဒဟ္ကၜဳင္ ၅-၆ ဘာ (၁) ဘာမန္ K.L) (၂) ဘာမန္ ကုလင္(၃) ဘာမန္  ေသှဟ္ဂၜဳင္ (တလဝ္အ႘တာန္) (၄) ဘာမန္ အလာံ ဇါယ္ယာဲ(၅) ဘာမန္ အိပဝ္(၆)ဘာမန္ ဗါတ္တဝတ္ (BM) ဒွ္ကၜဳင္ရ။                                                  

Tuesday, 31 July 2012

မၛဳႝတုိန္ဘာတဿိ ဘာမန္ဗာတ္တဝတ္


                                 မၛဳႝတုိန္ဘာတဿိ ဘာမန္ဗါတ္တဝတ္(BM0


               
    ပႜဲစဿတ္တၛဲ ၂၉-၀၇-၁၂ ဂွ္ တၜဂုဏ္အၥာ ထာဝရ ကႜုိက္ကႜိပ္တဲု သၸဘင္မၛႝတုိန္ဘာမန္တဿိ ဘာမန္ဗါတ္တဝတ္ တဲုဒွ္အာ မိပ္ပ္ ၿဇိပ္ပ္ကုီရ။ အပဲႜဘာမန္တဿိ သကုတ္ေဒသပ႘နာန္ဝြံ သင္ႏူဍဳင္မန္ ၂ ဇကု သင္ႏူမေလယွာ ၁၃ ဇကုကီု ေကုာံ လဿိဟ္ဒါယကာဘာ ဒါယကာဗ်ဥ္ ကဳၜင္ကႝုဒါန္ နာနာသာ္ရ။ တဲု သီုဂိတမန္ သီုေလွ္ဒေယွ္ဏာ အခုိက္ကှာေယန္သှာင္မန္ ဍဳိက္်ဳိက္ေပင္င္ရ စဿတ္တၛဲ ၂၈ ဗတံဂွ္ သီုေပါဲဓရ္။

Monday, 9 July 2012

Wednesday, 31 August 2011

Wednesday, 24 August 2011